Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

1.A Szabályzat célja

 • A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban:Szabályzat) célja, hogy rögzítse a Somogyi Katalin e.v. [székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. 1/19. Adószám 68353542-1-41 nyilvántartási szám: 51622880 (a továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezlési elveket és szabályokat, valamint az adatvédelmi és adatkezelési politikát az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően.
 • A Szolgáltató a http://www.volver.hu weboldal (továbbiakban: honlap) működtetése során a Honlapon meglévő szolgáltatásokat megrendelők (a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.
 • A Honlapon szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében eljáró jogi személyek képviselői és egyéni vállalkozók regisztrálhatnak )továbbiakban együtt: vállalkozások), tekintettel arra, hogy Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV. Törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2.§ a) pontja szerint fogyasztónak nem nyújt szolgáltatásokat. Azonban a regisztráció vagy a megrendelés során előfordulhat, hogy a Felhasználó személyes adatokat is megad.
 • A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén e-mailben juttatja el a Felhasználók részére.
 • A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani, és erről a Honlap felületén a Felhasználót tájékoztatja. 

2.Adatkezelő adatai

Név: Somogyi Katalin

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. 1/19.

Adószám: 68353542-1-41

Nyilvántartási szám: 51622880

Email: sk@volver.hu

Bank neve: MagNet Magyar Közösségi Bank 1062 Budapest, Andrássy út 98.

Bankszámlaszám: 16200230-10022063

Nyilvántartásba vevő hatóság: BELÜGYMINISZTÉRIUM NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSÉÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR OKMÁNYFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY

3.Adatkezelési formák a honlapon

adatkezelés jogalapja: a Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.

adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, visszaigazoló e-mail formájában.

adattárolás módja:  elektronikusan

kezelt adatok köre: név, cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban.

adatkezelés időtartama: a megrendelés alapján létrejött szerződés megszűnéséig.

4.Megrendelés teljesítése

adatkezelés jogalapja:  a Szolgáltató adatkezelése a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése.

adatkezelés célja:  szerződéskötést megelőző azonosítás, szerődéskötés, szerződéses jognyilatkozat megtétele

adattárolás módja:  elektronikusan

adatkezelés időtartama:  a szerződéses jogviszony megszűnéséig.

 1. Számlakiállítás

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében foglaltak szerint.

adatkezelés célja: a bizonylat kiállítása.

adattárolás módja:  elektronikusan

kezelt adatok köre: név, cégnév, adószám, adóazonosító jel, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban.

adatkezelés időtartama: a törvényben meghatározott ideig.

 1. Számlák megőrzése

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint.

adatkezelés célja: a bizonylat megőrzése.

adattárolás módja:  elektronikusan

kezelt adatok köre: név, cégnév, adószám, adóazonosító jel, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban.

adatkezelés időtartama:  az elektronikus számla kiállításától számított 8 évig

7.A Szolgáltató adatkezelése

7.1 A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az adatokat megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Szolgáltató kétség esetén, jogosult a gazdasági társaság nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozáshoz fűződő kapcsolatát. Szolgáltató  figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a Felhasználót a hiányos adatok pótlására. A Szolgáltató a Felhasználó aktivtásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 1. Kik jogosultak megismerni az adatokat?

 8.1.  Az adatokat a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai, vagy a szolgáltatásra szerződött partnerei jogosultak megismerni. Azonban ezen adatokat nem teszi közzé, illetve harmadik személyek részére nem adják át. (Kivételt képez ez alól a hatóság vagy a bíróság határozatában kötelezett adattovábbítás esetei).

 1. Felhasználó jogai 

9.1. Tájékoztatáshoz való jog: A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet – ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be-személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Ennek kérelmét a Honlapon közzétett nyomtatványon tudja megtenni. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

A Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltató személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet. Ennek kérelmét a Honalpon közzétett nyomtatványon tudja megtenni.

9.2. Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését, a Honlapon közzétett nyomtatványon.

9.3. Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Szolgáltatónak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen. Ennek kérelmét a Honlapon közzétett nyomtatványon teheti meg.

9.4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a rendelet alapján az adatokat korlátozni kell, ha korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy jogellenes az adatkezelés, illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

9.5. Adatok hordozhatóságához való jog: A Felhasználó kérheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozóan kezelt adatok adathordozón, vagy papír alapon történő megtekintését.

A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha s Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

9.7. A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén, panasszal élhet a

Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz

Székhely: ( 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1374 Budapest, Pf.603.

Email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400,

Fax: +36 (1) 391-1410,

https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html )

9.8. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, jó hírnév megsértésével, elhunyt személy jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u.23-25. ,Tel:+36 (1) 457-7100, fax: +36(1)356-5520,e-mail: info@nmhh.hu

 1. Sütik (cookie-k) 

10.1. A Honlapon tett látogatások során- az ezekről való tudomásulvételt követően- egy vagy több cookie-t- azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt- küld a Szolgáltató az Érintett számítógépére, amelyek révén a Honlapra látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Goggle Analytics rendszerén keresztül történik.

10.2. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a Szolgáltató a látogató számítógépére, tehát a Szolgáltató ezekben csak adott aloldal meglátogatásának tényét, helyét és idejét tárolja.

10.3. A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a hozzáférési jogát az adatkezelési rendszerhez, az ahhoz szükséges jogosultsági kódokat másra nem ruházhatja át, köteles azokat titokként kezelni úgy, hogy az adatkezelési rendszerben rögzített adatokat illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani.

 1. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelés és Adatvédelmi Szabályzatot – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsuk. A módosítás a www.volver.hu oldalon való közzétételének napján lép hatályba.

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi Szabályzat 2018.05.25. napjától hatályos.

Módosítva: 2020. október 01.