Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

 1. A Szabályzat célja
 • A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse a VOLVER (továbbiakban Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezlési elveket és szabályokat, valamint az adatvédelmi és adatkezelési politikát.
 • A Szolgáltató a https://volver.hu/ weboldal (továbbiakban honlap) működtetése során a Honlapon Termékeket megrendelők ( a továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.
 • A Honlapon szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körében eljáró jogi személyek képviselői és egyéni vállalkozók regisztrálhatnak )továbbiakban együtt: vállalkozások), tekintettel arra, hogy Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997 évi CLV. Törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2.§ a) pontja szerint fogyasztónak nem nyújt szolgáltatásokat. Azonban a regisztráció vagy a megrendelés során előfordulhat, hogy a Felhasználó személyes adatokat is megad.
 • A Szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások változása esetén e-mailben juttatja el a Felhasználók részére.
 • A Szolgáltató a GDPR 30.cikkének megfelelően adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást vezet.
 • A Szolgáltató bármikor jogosult jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítani, és erről a Honlap felületén a Felhasználót tájékoztatja.

 

 1. Adatkezelő adatai

Név: Somogyi Katalin e.v.
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 52. 1/19.
Adószám: 68353542-1-41
Nyilvántartási szám: 51622880
Email: sk@volver.hu
Bank neve: MagNet Magyar Közösségi Bank 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Bankszámlaszám: 16200230-10022063
Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Osztály

 

 1. Adatkezelési formák a honlapon

adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, szerződés teljesítése
adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, visszaigazoló e-mail formájában
adattárolás módja:  elektronikusan
kezelt adatok köre: név, cégnév, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban
adatkezelés időtartama:  a megrendeléstől számított 1 évig

A Szolgáltató a szabályzat útján tájékoztatja a Felhasználót, hogy a honlapon történő kapcsolatfelvétel feltétele a jelen pontban meghatározott adatok megadása, a GDPR 13. Cikkének megfelelve.

 

 1. Megrendelés teljesítése

adatkezelés jogalapja:  szerződés teljesítése
adatkezelés célja:  szerződéskötést megelőző azonosítás, szerődéskötés, szerződéses jognyilatkozat megtétele
adattárolás módja:  elektronikusan
adatkezelés időtartama:  a cél megvalósulásáig

 

 1. Számlakiállítás

adatkezelés jogalapja:  a számvitelről szóló (2000.évi C.törvény 166.§ (1) bekezdése
adatkezelés célja:  bizonylat kiállítása
adattárolás módja:  elektronikusan kezelt adatok köre: név, cégnév, adószám, adóazonosító jel, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban
adatkezelés időtartama:  a megrendelés leadásától számított 1 év

 

 1. Számlák megőrzése

adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló ( 2000.évi C. Törvény 169§ (1 ) bekezdés)
adatkezelés célja:  bizonylat megőrzése
adattárolás módja:  elektronikusan
kezelt adatok köre: név, cégnév, adószám, adóazonosító jel, céges e-mail cím, Felhasználó által megadott egyéb adatok a szövegdobozban
adatkezelés időtartama:  az elektronikus számla kiállításától számított 8 évig

 

 1. A Szolgáltató adatkezelése

7.1 A Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat – főszabály szerint – nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az adatokat megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. Szolgáltató kétség esetén, jogosult a gazdasági társaság nyilvános adatként Cégjegyzékben közzétett hivatalos e-mail címe útján ellenőrizni az általa képviselt gazdasági társasághoz vagy egyéni vállalkozáshoz fűződő kapcsolatát. Szolgáltató  figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a Felhasználót a hiányos adatok pótlására.

A Szolgáltató a Felhasználó aktivtásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

 

 1. Kik jogosultak megismerni az adatokat?

8.1.  Az adatokat a Szolgáltató, valamint a Szolgáltató belső munkatársai, vagy a szolgáltatásra szerződött partnerei jogosultak megismerni. Azonban ezen adatokat nem teszi közzé, illetve harmadik személyek részére nem adják át.

( Kivételt képez ez alól a hatóság vagy a bíróság határozatában kötelezett adattovábbítás esetei)

 

 1. Felhasználó jogai

9.1.  A Felhasználó ingyenes tájékoztatást kérhet – ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be-személyes adatai kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Ennek kérelmét a  hungarygdpr@volver.hu email címen tudja megtenni. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

9.2.  Hozzáférési jog: a Felhasználó visszajelzést kaphat a Szolgáltató személyes adatainak kezeléséről és ezekhez a személyes adatokhoz, illetve kezelésük részleteihez hozzáférhet. Ennek kérelmét a a  hungarygdpr@volver.hu email címen tudja megtenni.

9.3.  Helyesbítéshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését, a hungarygdpr@volver.hu  email címen.

9.4.  Törléshez való jog: a Felhasználó kérésére a Szolgáltató törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére a Szolgáltatónak nincsen szüksége, vagy visszavonja hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen. Ennek kérelmét a hungarygdp@volver.hu email címen tudja megtenni.

9.5 Elfeledéshez való jog: a Felhasználó törlésre irányuló kérelméről, igény esetén a Szolgáltató értesít minden olyan adatkezelőt, aki a Felhasználó esetlegesen nyilvánosságra került adatait megismerte, illetve megismerhette.

9.6. Adatkezelés zárolásához való jog: a rendelet alapján az adatokat zárolni kell, ha  korlátozza az adatkezelést, ha a személyes adatok pontossága vitatott, vagy a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, vagy jogellenes az adatkezelés illetve ha a Szolgáltatónak nincsen szüksége a továbbiakban a megadott személyes adatokra.

9.7 Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkaphatja, illetve ezeket továbbíthatja egy másik szolgáltatónak.

9.8. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 nap – tiltakozás esetén 15 nap – alatt megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről értesíti a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha s Szolgáltató a Felhasználó kérelmét nem teljesíti, közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a Felhasználóval.

9.9. A Felhasználó a Ptk. 2013.évi V. Törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi Információszabadság Hatósághoz ( 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410,

https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html )

9.10. Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, jó hírnév megsértésével, elhunyt személy jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet: Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u.23-25. ,Tel:+36 (1) 457-7100, fax: +36(1)356-5520,e-mail: info@nmhh.hu

 

 1. Sütik (cookie-k) 

10.1. A Honlapon tett látogatások során- az ezekről való tudomásulvételt követően- egy vagy több cookie-t- azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt- küld a Szolgáltató az Érintett számítógépére, amelyek révén a Honlapra látogatás ténye egyedileg megállapítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Goggle Analytics rendszerén keresztül történik.

10.2. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a Szolgáltató a látogató számítógépére, tehát a Szolgáltató ezekben csak adott aloldal meglátogatásának tényét, helyét és idejét tárolja.

10.3. A Honlapon a Google Analytics által használt cookie-k működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi szabályai vonatkoznak.

 

Kelt: Budapest,  2018 05.25.